سالن شهید زرین اصفهان مجهز به 20 خط سیبل الکترونیکی 10 متر می باشد.