گروه تجهیزات وخدمات تیراندازی آماج دارای بهترین تیم تخصصی در زمینه طراحی ، ساخت و تجهیز سالن های تیراندازی عملیاتی و سالن های تیراندازی مسابقاتی و سیبل متحرک الکترونیکی برای تیراندازی عملیاتی میباشد.

این سالن مجهز به رانینگ تارگت ، رانینگ برد ،سیبل متحرک الکترونیکی 25 متر کالیبر 9 و سیبل الکترونیک بادی 10 متر میباشد.