• تفنگ
    Feinwerkbau - IR114
    ارتقاء یافته 700 Basic
    قابلیت استفاده از سلاح به صورت چپ دست و راست دست ، بدون نیاز به تغییر یا تنظیم
  • قنداق چوبی
  • گمرک پرداخت شده
  • همراه کیس
  • کالیبر 4.5


دقت این سلاح را با سیبل‌های الکترونیکی آماج تست کنید