تایل جاذب گلوله منجر به افزایش امنیت تیراندازان و امنیت سالن تیراندازی می‌شود
این محصول با قرار گیری بر روی کف و نصب روی دیواره‌های سالن تیراندازی از کمانه کردن گلوله جلوگیری بعمل می‌آورد