ریموت دار هوشمند

با فشار دادن دگمه ریموت کنترل عمل رفت صورت پذیرفته سپس با فشار دادن دگمه برگشت ریموت کنترل عملیات برگشت بصورت هوشمند صورت می پذیرد