محصولات مرتبط

گوشی تیراندازی جر لوازم ضروری در تیراندازی و شلیک است استفاده از گوشی تیراندازی علاوه حفظ سلامت شنوایی شما از میزان صدای انفجار تا حد قابل توجهی کاهش میدهد.
استفاده از گوشی تیراندازی فقط برای کاهش صدای تیر و شلیک گلوله ختم نمیگردد بلکه میتوانید در سالن های تیراندازی و بادی نیز مورد استفاده قرار دهید چون صدای گلوله و تماشاگران باعث میگردد تا تمرکز شما در حین نشانه گیری مختل گردیده و احتمال خطا در نشانه گیری به صورت قابل توجهی افزایش میگردد.